Liquido post 22.12.2022

Startup-sanakirja

Author

Jussi Muurikainen

Chief Evangelist
BAck to front page
See all blog posts
Contact us

Tervetuloa lukemaan uutta blogipostaustamme, jossa esittelemme teille startup-maailman sanakirjan! Tämä sanakirja on tarkoitettu erityisesti uusille yrittäjille, jotka tarvitsevat apua ammattisanaston ymmärtämisessä ja käyttämisessä. Startuppien maailma on usein täynnä teknisiä termejä ja vieraita sanoja, ja tämä sanakirja auttaa selventämään niitä ja tarjoamaan tarvittavaa tukea alkuun pääsyyn. Toivomme, että tämä sanakirja toimii hyödyllisenä apuna aloitettaessa uutta yritystä ja auttaa teitä menestymään startup-maailmassa.

Sanasto on jaettu seuraavien kategorioiden alle: Rahoitusmuodot, Rahoituskierros, Perustaminen ja omistaminen, Hallinto, Tuote- ja palvelukehitys, Organisaatio sekä Markkina.

Rahoitusmuodot

Tulorahoitus eli Income financing
Asiakkailta kerättävä pääomitus/rahoitus. Liikevaihto. Se paras tapa rahoittaa yritystä ilman riskejä yrityksen omistuksen hajoamisesta tai lainojen takaisinmaksun ongelmista.

Yksityinen pääoma eli Private equity
Yksityinen pääoma tarkoittaa sijoitusta yritykseen esimerkiksi suoran osakeannin avulla. Olennainen ero vieraaseen pääomaan on se, että yksityinen pääoma voidaan maksaa rahoittajalle takaisin yleensä vasta exitin hetkellä.

Vieras pääoma eli Debt capital
Lainamuotoiset instrumentit, joilla yritys rahoittaa ottaa toimintaansa. Lähtökohtaisesti vierasta pääomaa yritys saa kyetessään osoittamaan, että se pystyy maksamaan lainatut rahat takaisin. Hyvä puoli vieraassa pääomassa on se, että sen ottaminen ei vaikuta yrityksen omistusrakenteeseen.

Julkinen rahoitus eli Public funding
Julkisen sektorin tarjoamaa rahoitusta. Rahoitus annetaan tietyin ehdoin ja instrumentista riippuen se on joko tukea tai lainaa tai näiden hybridi. Yleisimmät rahoittajat ovat Business Finland, ELY-keskus sekä esim. jotkin säätiöt. Myös EU:n rahoitusinstrumentit mahtuvat tämän sateenvarjon alle.

Vaihtovelkalainakirja eli VVK eli Convertible loan/bond/debt
Rahoitusinstrumentti, joka nimensä mukaan on laina, joka voidaan hyvin monipuolisten ehtojen puitteissa konvertoida tarvittaessa yrityksen osakkeiksi. Laina voi olla korollinen tai koroton. Lainan ehdoissa sovitaan vaihtosuhteesta, jolla laina konvertoidaan osakkeiksi. Tyypillisesti sijoittajalla on lainan erääntyessä oikeus päättää konvertoidaanko laina osakkeiksi vai maksetaanko laina pois sopimuksen mukaan. VVK mahdollistaa mm. 'kelluvan valuaation', mikä voi olla tärkeä komponentti hyvän omistusrakenteen kannalta.

Sweat equity eli Hikipääoma
Sijoittajataho, joka tuottaa arvoa startupille omalla työllään ja saa tästä työstä rahan sijasta yrityksen osakkeita korvauksena.

VC, Venture Capital eli Riskipääoma
Riskipääomaa sijoitetaan startup-yhtiöihin useimmiten riskipääomarahastojen (Venture Capital Fund) toimesta. Pääoma sijoitetaan startupin osakeannin kautta sen omaan pääomaan, eli rahasto merkitsee sovitulla hinnalla startupin osakkeita. Sijoitetut varat käytetään startupin kehittämiseen. Sijoitukset ovat nimensä mukaisesti korkean riskin sijoituksia, joilla pyritään tukemaan yrityksen nopeaa kasvua ja sen arvon kehittymistä.

Rahasto eli Fund
Rahasto / sijoitusrahasto hallinnoi sijoittajien omaisuutta ja sijoittaa varoja esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin, joukkovelkakirjalainoihin tai jopa muihin rahastoihin. Kun sijoittaa rahastoon, ostaa samalla osuuden rahastosta. Rahastonhoitaja veloittaa sijoittajaa varojen hoitamisesta, yleensä prosenttipohjaisella palkkiolla.

Businessenkeli eli Business angel
Yksityinen henkilö, joka suoraan tai omistamansa yrityksen kautta tekee korkean riskin sijoituksia yrityksiin. Sijoituksen vastineeksi hän saa yrityksen osakkeita. Sijoitus kirjataan yrityksen omaan pääomaan ja käytetään yrityksen kehittämiseen. Sijoitusten avulla tavoitellaan yrityksen kehittymistä sekä kasvua, myöhemmin exitiä.

Family office eli Perheen sijoitusyhtiö
Family office eli perheen sijoitusyhtiö on yritys, joka hoitaa varakkaiden perheiden sijoitusten hallintaa ja varainhoitoa. Yleensä family officella on merkittävä varallisuus ja vaihtelevasti sijoitettavaa omaisuutta. Family officen tavoitteena on kasvattaa ja siirtää omaisuutta tehokkaasti sukupolvien välillä. Perheiden sijoitusyhtiöt sijoittavat usein myös valikoidusti korkean riskin startuppeihin.

Syndikaatti/syndikointi tai Syndicate/Syndication
Startupeihin sijoittavat tahot (tyypillisesti businessenkelit, Venture Capital -rahastot ja perheiden sijoitusyhtiöt) verkostoitumalla keskenään päättävät koordinoida omia sijoituksiaan. Syndikoivat tahot pyrkivät yhteneväisiin sijoitusehtoihin.

Smart money eli Älykäs raha
Sijoitus, joka tuo startupille rahan lisäksi osaamista, verkostoja tai muita apuja yrityksen kehittämiseen. Smart money-sijoittajat haluavat vaikuttaa yritykseen tulevaisuuteen muutoinkin kuin pelkällä rahalla, myös omalla tekemisellään ja osaamisellaan.

Joukkorahoitus tai Crowdfunding
Joukkorahoituksen avulla yritys kerää rahoitustarpensa pienemmistä yksittäisistä sijoituksista laajalta sijoittajaryhmältä. Joukkorahoitus toteutetaan tyypillisesti internetissä olevaa joukkorahoitusalustaa käyttäen erilaisten palveluntarjoajien (Suomessa: esim. Invesdor) kautta.

Rahoituskierros

FFF eli friends, fools & family eli Ystävät, hyväuskoiset ja perhe
Usein startupin 0-vaiheen rahoittajia: ´ystävät, hyväuskoiset ja perhe´ yityksen lähipiiristä. Luottamuspääomaa vaativa tärkeä joukko sijoittajia startupin käynnistysvaiheessa.

Pre-seed eli Siemen 1
Siemenrahoituskierros 1. uudelle yritysidealle. Summana suomalaisissa startupeissa tyypillisesti 50-100 k€. Kerätään usein lähipiiriltä ja tutuilta bisnesenkeleiltä, jotka ovat valmiita sijoittamaan idean kehittämiseen ennen varsinaista kaupallista lanseerausta melko alhaisella valuaatiolla (yrityksen arvo). Tätä rahoitusta käytetään usein asiakasymmärryksen kehittämiseen, konseptointiin ja brändin 1. verson rakentamiseen sekä tuotteen/palvelun protoiluun.

Seed eli Siemen 2
Siemenrahoituskierros 2. uuden yritysidean puskemiseen lähemmäs kaupallistamisvaihetta. Tässä vaiheessa usein rahoitusta käytetään tuotekehitykseen ja tiimin rakentamiseen.

Series A, B, C… eli Kasvun kiihdytyskierrokset: A-rundi jne.
Skaalautumisvaiheessa olevien yritysten rahoituskierroksia. Tällöin ns. 'Product/market fit' on jo testattu ja pääomaa haetaan eksponentiaaliseen kasvuun.

Tätä rahoitusta käytetään voimakkaaseen kasvuun ja kansainvälistymiseen, mahdollisesti myös yritysostoihin. Tyypilisen A-kierroksen volyymi Suomessa on 2-5 MEUR.

Down round
“Down round” on rahoituskierros jossa yritys kerää rahoitusta valuaatiolla, joka on alempi kuin edellisellä rahoituskierroksella. Down round on usein merkki siitä, että aiempia tavoitteita ei olla saavutettu ja yritys tarvitsee silti pääomaa sijoittajalle edullisemmilla ehdoilla.

Deal flow eli Hankevirta
Sijoittajien käyttämä termi, jolla kuvataan heidän pöydälleen tulevien potentiaalisten sijoituskohteiden volyymia.

Startup-sijoitusten kohdalla on tärkeää ymmärtää, että deal flown on oltava merkittävä, jotta on mahdollista löytää ne parhaan tuottopotentiaalin sijoituskohteet.

Valuaatio tai Valuation
Yrityksen laskennallinen arvo. Siksi laskennallinen, että arvoa käytetään instrumentaalisesti rahoituskierroksella jaettavien omistusosuuksien määrittelyssä. Yrityksen kirjanpidollinen arvo on varsinkin startup-vaiheessa usein paljon alhaisempi.

Pre-money valuation eli Yrityksen laskennallinen arvostus ennen rahoituskierroksen toteuttamista.

Post-money valuation eli Yrityksen laskennallinen arvostus rahoituskierroksen jälkeen
Rahoituskierroksen jälkeinen laskennallinen arvo. Post-money määritellään näin: yrityksen pre-moneyyn lisätään rahoituskierroksen volyymi. Jos siis pre-money oli 1 MEUR ja kerätään 150K€, yrityksen post-money -valuaatio on 1.15 MEUR.

Dilutoituminen eli laimentuminen
Dilutoituminen (tai laimentuminen) tarkoittaa osakkeenomistajien omistusosuuden suhteellista pienenemistä yrityksessä, kun yritys laskee liikkeelle uusia osakkeita. Yleensä tämä tapahtuu rahoituskierrosten yhteydessä, kun startup hankkii uutta pääomaa myymällä osakkeita ulkopuolisille sijoittajille.

Ticket size eli Tiketin koko
Yksittäisen sijoittajan sijoituksen koko.

Closing eli Kierroksen päättäminen
Rahoituskierroksen päättäminen. Tyypillisesti tässä kohtaa sijoittajilta kotiutetaan rahat ja otetaan allekirjoitukset osakassopimukseen. Usein järjestetään myös tilaisuus, johon kaikki sijoittajat ja neuvonantajat kutsutaan yhteen neuvottelemaan jatkosta.

Pro rata eli Oikeus puolustaa omaa omistusosuutta
Osakassopimuksessa määritelty ehto, jonka perusteella osakas saa sijoittaa seuraavalla rahoituskierroksella suhteessa omistusosuuteensa ja puolustaa omistusosuuttaan dilutoitumiselta (oman omistusosuutensa liudentuminen).

Term sheet
Ei-sitova tarjous ehdoista, joilla sijoittaja on valmis sijoittamaan. Käytetään pohjana sitovalle dokumentaatiolle, jossa sijoituksesta sovitaan.

ROI eli Sijoitetun pääoman tuotto
Return On Investment - sijoitetun pääoman tuotto. Kertoo nimensä mukaan paljonko sijoitetuille rahoille on saatu tuottoa.

Lead investor eli Ankkurisijoittaja
Johtava sijoittaja, joka rahoituskierroksella johtaa kierrosta ja mahdollisesti kasaa syndikaatin ympärilleen, osallistuu ehtojen neuvotteluun ja sijoittaa rahaa.

Siltarahoitus tai Bridge funding
Oman tai vieraan pääoman ehtoinen rahoitus, jota käytetään paikkamaan esimerkiksi käyttöpääoman tarvetta ennen suurempaa rahoituskierrosta tai Business Finland-projektin läpivientiä.

Hissipuhe tai Elevator pitch
Lyhyt tarina yrityksen rahoitustarinasta äärimmäisen lyhyessä, tiivistetyssä muodossa.

Pitch deck eli Rahoituspresentaatio
Yrityksen rahoitusneuvotteluja tukeva yritysesittely.

1-slider eli Yksisivuinen presentaatio
1-sivuinen tiivistelmä yrityksen rahoitusneuvotteluja tukevasta yritysesittelystä.

10-slider eli 10-sivuinen presentaatio
10-sivuinen tiivistelmä yrityksen rahoitusneuvotteluja tukevasta yritysesittelystä.

Pitching eli Myyntipuhe sijoittajille
Rahoitukseen tähtäävä myyntipuhe sijoittajille.

Disruptor eli Markkinahäirikkö
Innovaatio, joka rikkoo/häiritsee markkinoiden perinteistä kaavaa omalla muista markkinoilla jo olevista toimijoista poikkeavalla tavalla.

Hockeystick eli Lätkämailaefekti
Jääkiekkomailan muotoinen yrityksen kasvun ennustegraafi.

PoC eli Todiste toimivasta konseptista
Proof of Concept: konseptin validointi, esim. toteutetun teknisen ratkaisun onnistunut testi valitussa markkinassa.

Runway eli Kiitorataa jäljellä
Aikaikkuna, jonka ajan yrityksellä riittää rahat ilman jatkorahoitusta. Vrt. ´Range to empty´ -varoitus autoilussa.

Due Diligence eli Yrityksen taustaselvitys
Taustaselvitystyö, jonka sijoittaja tekee kohdeyritykselle ennen sijoituspäätöstä.

NDA eli Salassapitosopimus
Non-Disclosure Agreement eli salassapitosopimus. Salassapitosopimuksella suojataan luottamuksellinen tiedon ja/tai materiaalinen leviäminen yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Salassapitosopimuksessa määritellään vähintäänkin se, että mitä tietoa saa antaa eteenpäin ja millä ehdoilla sekä sakko mahdollisesta sopimusrikkomuksesta.

Perustaminen / omistus

Osakassopimus tai SHA, Shareholders Agreement
Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista yrityksessä. Startup-yrittäjän näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat mm. työvelvoite, osakkeiden siirto-oikeudet sekä leaver-ehdot.

Optiopooli tai Option pool
Yrityksen omistamia osakkeita, joita voidaan käyttää avainhenkilöiden palkitsemiseen ja sitouttamiseen.

Osakeanti tai Share issue/emission
Yritys antaa uusia osakkeita tai hallussaan olevia osakkeita. Osakeanti voi olla maksuton tai maksullinen. Maksutonta osakeantia voidaan käyttää avainhenkilöiden sitouttamiseen tai omistusjärjestelyiden tekemiseen. Maksullisella osakeannilla kerätään yritykselle rahoitusta.

Strukturointi eli Rakenteen uudelleenmuotoilu
Rahoituksen, omistuksen tai muun yrityksen rakenteen uudelleen muotoilu.

Founder stake eli Perustajan omistusosuus
Perustajien omistusosuus yrityksestä.

Omistusjärjestely tai  Ownership arrangement
Osittainen tai kokonainen yrityskauppa tai esimerkiksi yrityksen jatkuvuuden turvaaminen uuden omistajatahon avustuksella.

Vesting eli Ansaittava kertyvä omistus
Vesting tai vesting period tarkoittaa aikataulua, jolla avainhenkilö saa omaa työpanostaan vastaan omistusoikeuden tiettyyn omistusosuuteen yrityksesä. Ns. käänteisellä vestingillä osakkeet on voitu antaa maksuttomalla osakeannilla. Nämä osakkeet on voitu sitoa esimerkiksi kahdeksi vuodeksi siten, että aina neljännesvuosittain laukeaa yksi kahdeksasosa ohjelman kohteena olevista osakkista. Vestingissä osakkeet voidaan määritellä irtaantuvaksi esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain tai ne voidaan kiinnittää tavoitteisiin joihin pääseminen irroittaa osakkeet. Vesting-ohjelman alaiset osakkeet ovat tyypillisesti ns. ´bad leaver´-ehtojen alaisia. Yrityksen osakassopimuksen ehtojen ja vestingin ehtojen tulisi sopia yhteen ja siksi näiden sopimusten rakentamisessa kannattaa käyttää asiantuntijoita.

Optio-ohjelma tai Option program
Optio-ohjelma on kannustin, jolla halutaan yhdenmukaistaa yrityksen ja työtekijän kannustimia. Optio-oikeuden saaneella on oikeus merkitä osakkeita tiettyyn hintaan tiettynä aikana. Optio-ohjelmien verotukselliset vaikutukset kannattaa selvittää asiantuntijoiden kanssa ennen ohjelmien lanseerausta.

Exit eli Irtautuminen
Yrityskauppa tai muu järjestely, jonka johdosta yritys joko myydään tai sulautetaan toiseen yritykseen tai se muutoin lopettaa toimintansa nykymuodossaan.

Pörssilistautuminen tai IPO
Initial Public Offering. Listautumisanti. Yrityksen osakkeiden saattaminen myyntiin julkiselle kauppapaikalle, tyypillisesti pörssiin.

Talous / hallinto

Osakassopimus tai SHA, Shareholders Agreement
Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista yrityksessä. Startup-yrittäjän näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat mm. työvelvoite, osakkeiden siirto-oikeudet sekä leaver-ehdot.

Tase tai Balance sheet
Tase on työkalu jolla seurataan yrityksen taloudellista tilaa. Taseessa eritellään yrityksen varat (omaisuus) ja vastuut (velat).

Tuloslaskelma tai Profit & loss statement
Tuloslaskelma on työkalu, jolla kuvataan kuinka tilikauden tulos on syntynyt. Laajimmillaan se esittää tilikauden tulot sekä niiden lähteen, samoin kuin menot eli mihin raha on mennyt. Tuloslaskelmasta selviää tekikö yritys voittoa vai tappiota.

Burn rate eli Pääoman kulutusaste
Lasketaan yleisimmin kk-tasolla. Esimerkin kautta: jos yrityksen vuositulot ovat 100k€ ja vuosimenot ovat 200k€, kuukausittainen burn rate lasketaan kaavalla (100-200)/12. Esimerkin laskelmassa kuukausittainen burn rate on 8 333 €/kk.

KPI eli Mittari
KPI, eli Key Performance Indicator, on kaava tai muu mittari jolla mitataan yhtiön taloudellista, myynnillistä tai muuta suorituskykyä. Yksi KPI voi esimerkiksi olla yhtiön liikevaihto.

SaaS
Software-as-a-Service, on tilaukseen perustuva liiketoimintamalli jossa asiakkaita laskutetaan jatkuvasti ja automaattisesti esimerkiksi kuukausi- tai vuositasolla.

MRR, ARR eli Kuukausittainen, vuosittainen jatkuva laskutuksen määrä
MRR (monthly recurring revenue) ja ARR (annual recurring revenue) ovat lukemia/mittareita joilla seurataan yhtiön toistuvan liikevaihdon kehitystä. MRR mittaa kuukausittaista toistuvaa liikevaihtoa (esimerkiksi kuukausitilausten yhteenlaskettu määrä) ja ARR mittaa vuosittain toistuvaa liikevaihtoa (esimerkiksi vuositilausten yhteenlaskettu määrä tai MRR:n yhteenlaskettu vuosittainen määrä).

Churn eli Asiakaspoistuma
Churn tarkoittaa asiakaspoistumaa SaaS-mallissa. Sillä mitataan prosentuaalisesti kuinka suuri osa asiakkaista irtisanoo sopimuksensa kuukauden tai vuoden aikana.

CAC eli Asiakashankintakustannus
CAC, Customer Aquisition Cost, kertoo paljonko yhden asiakkaan hankinta maksaa yhtiölle. Käytetään tyypillisesti SaaS-yhtiöissä mittarina. Hintaan lasketaan tyypillisesti markkinointi- ja myyntikulut joilla saadaan yksi uusi asiakas.

CLV eli Asiakkuuden elinkaariarvo
CLV, Customer Lifetime Value, kertoo kuinka arvokas yksi asiakas on yhtiölle keskimäärin ja kuinka kauan asiakas keskimäärin pysyy asiakkaana. Käytetään tyypillisesti SaaS-mallia hyödyntävissä yhtiöissä. CLV:hen lasketaan asiakkaan keskimääräisesti maksamat käyttömaksut keskimääräisen asiakkuuden keston ajalta.

Cap table eli Omistajataulukko
Cap Table on yksinkertainen taulukko jossa on listattu kaikki yhtiön omistajat ja merkitty heidän omistamien osakkeiden kappalemäärä ja vastaava prosentuaalinen omistusosuus yhtiöstä.

Tuote / palvelukehitys

Timing eli Ajoitus
Ajoitus. Usein kuvataan, että timing on hyvä, jos tavoiteltava markkina on valmis yhtiön tarjoamalle ratkaisulle.

Product/market fit eli Tuotteen sopiminen markkinaan
Kuvaa tilannetta, jossa on löydetty yrityksen ratkaisulle sopiva markkina.

MVP eli Minimitason julkaisukelpoinen tuote/palvelu
Minimum Viable Product. Usein lanseerauksessa toteutettava minimitason ratkaisu, jolle löydetään maksavia asiakkaita.

EVP eli Työnantajan arvolupaus
Employee Value Proposition. Työnantajan arvolupaus.

Pivoting eli Pivotointi, Bisnesstrategian muutos.
Yrityksen liiketoimintamallin uudelleen muotoilu, jolla tähdätään parempaan kysyntään valitussa markkinassa. Pivotointia voidaan tehdä myös uusien kohderyhmien löytämiseen. Esimerkiksi, kuluttajapalvelun (B2C) sijaan lanseerataan yrityksille suunnattu (B2B) palvelu.

Organisaatio

Ydintiimi tai Core team
Startupin ydintiimi on operatiivisessa vastuussa olevat perustajajäsenet ja työntekijät jotka ovat yritykselle kriittisiä menestyksen kannalta.

Advisory eli Neuvonantajat
Asiantuntijat, jotka vapaaehtoisesti tai palkkiota vastaan toimivat yrityksen neuvonantajana. Neuvonantajat eivät ole vastuussa yrityksen päätöksenteosta.

Hallitus tai Board
Hallitus on yrityksen kehittymisestä, kasvusta ja hallinnosta vastaava toimielin, joka koostuu yhdestä tai useammasta henkilöstä. Yrityksellä tulee olla vähintään yksi hallituksen jäsen ja yksi varajäsen. Hallituksen valitsee yhtiökokous (yrityksen omistajat). Hallituksen jäsenet vahvistetaan kerran vuodessa.

Ulkoistaminen eli Outsourcing
Ulkoistamisella pyritään ostamaan palveluita ja toimintoja valitulta yrityksen ulkopuoliselta kumppanilta. Näitä palveluita ei tyypillisesti ole yrityksen ydintoiminnan kannalta järkevää tuottaa itse.

Partnerit/Partners eli yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppani hoitaa yrityksen puolesta ydinosaamisensa mukaisia tehtäviä yhdessä sovitun mukaisesti. Yhteistyö voidaan sopia formaalin sopimuksen kautta tai muulla järjestelyllä. Esimerkiksi taloushallinto, lakipalvelut, rahoituspalvelut yms.

Founder eli Perustaja
Perustaja on idean keksijä tai yrityksen perustanut henkilö (tai useampi henkilö). Perustaja(t) omistavat yrityksen alkuvaiheessa suurimman osan yrityksestä.

Co-founder eli Perustajaosakas
Perustajaosakas on yrityksen perustamiseen ja sen kehittämiseen vaikuttanut henkilö joka työskentelee muiden perustajien ja perustajaosakkaiden kanssa. Omistaa osan yrityksestä.

Markkinointi / markkina

Asiakasymmärrys tai Customer understanding
Aitoon asiakasdialogiin perustuva ymmärrys yrityksen kohdeasiakasryhmien tarpeista.

Kohdemarkkina tai Target market
Kohdemarkkina. Usein dataan perustuvaan asiakassegmentointiin perustuva käsitys tavoiteltavasta markkinasta.

Segmentointi tai Segmentation
Markkinan pilkkominen osiin siten, että tavoitellut kohderyhmät löytyvät datapohjaisen analyysin avulla.

TAM
Total Addressable Market, eli globaali kokonaismarkkinapotentiaali tuotteelle tai palvelulle.

SAM
Serviceable Available Market, eli segmentti kokonaismarkkinasta johon kohdistetaan myynti- ja markkinointitoimenpiteet tietyllä maantieteellisellä alueella.

SOM
Serviceable Obtainable Market, eli osuus markkinasta (SAMista) jonka voit vallata.

Positioning eli Positiointi/Asemointi
Positioinnissa on kyse siitä miten yritys ja/tai sen palvelut/tuotteet asemoituu markkinaan. Positioinnissa verrataan yleensä yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin ja kilpaileviin tuotteisiin/palveluihin.

Go-to-market eli Markkinoiden haltuunoton malli
Go-to-market on strategia ja suunnitelma: mitä tekemällä, millä resursseilla, missä markkinassa ja missä aikataulussa yritys aikoo kaupallistaa omat ratkaisunsa.

Boot-strapping eli Omalla/asiakkaiden rahalla tapahtuva rahoitus
Boot-strappaus on kyseessä, kun perustettua yritystä kasvatetaan ja rahoitetaan omalla tulovirralla ja perustajien omilla rahoilla eikä yritystä tarvitse tai haluta lainoittaa tai pääomittaa ulkopuolisilla varoilla.

Liiketoimintamalli tai Business model
Liiketoimintamalli liittyy vahvasti yrityksen liiketoiminnan luonteeseen. Se kuvaa tapaa jolla yritys myy palveluitaan ja tuottaa liikevaihtoa. Liiketoimintamalleja on useita, esimerkiksi työtuntien laskutus, urakkalaskutus, lisenssien myynti, kuukausilaskutus tai jälleenmyynti.

Channels eli Kanavat
Yrityksen strategia, jossa sen sijaan, että yritys ainoastaan itse myy oman palvelunsa asiakkaille, myyntikanavana toimii taho/tahoja, jotka myyvät ratkaisun omille asiakkailleen.

Identiteetti tai Identity
Yrityksen puheentapa, ydinviesti ja visuaalinen ilme / brändi kirkastettuna kohderyhmää puhuttelevaan muotoon.

Ostopolku tai Purchase journey
Asiakkaan ostopolku: pyritään ymmärtämään prosessi ja kanavat, joita asiakkaat haluavat käyttää ratkaisusi ostamiseen ja mitkä asiat asiakkaan puolella vaikuttavat prosessin eri vaiheissa.

Onboarding eli Palvelun käyttöönottoprosessi
Palvelun/tuotteen käyttöönoton prosessi.

Unicorn eli Yksisarvinen
Yritys, joka saavuttaa yli miljardin euron markkina-arvon / valuaation.

Jos tästä puuttui mielestäsi jokin olennainen termi, vinkkaa siitä meille haluamallasi tavalla.

hello world!
Liquido Ventures Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
+358 40 910 3330
© All rights reserved Liquido Oy 2024
cross